Aktivita 1201A06

Aktivita 1201A06
Formulace aktivit řešení 4. etapy projektu: Připravit a modelově ověřit metodiku a standardy pro vypracování plánu péče o KPZ, jako podklad poskytování odborných informací pro orgány státní správy

Řešitelé: I. Vorel, metodická skupina

Výsledky:

V rámci řešení aktivity byla rozpracována východiska metodického postupu – formulovány aktivity 4. etapy řešení projektu (viz přehled níže). Dále byla připravena pracovní osnova pro obsahovou náplň plánu péče o KPZ (plánu ochrany a plánu regenerace), jako podkladu poskytování odborných informací pro orgány státní správy.

Aktivita 1204A01
Analýza legislativní situace ve vztahu k cílům ochrany a péče o památkové zóny s ohledem na specifickou problematiku KPZ

Aktivita 1204A02
Zpracování památkového vyhodnocení zástavby modelového území jako metodického podkladu pro analýzy dalších modelových území KPZ dle metodiky „Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón“

Aktivita 1304A03
Památkové vyhodnocení zástavby v zastavěném i nezastavěném území vybraných modelových území s ohledem na význam v krajinné struktuře KPZ

Aktivita 1304A04
Památkové vyhodnocení krajiny v nezastavěném území vybraných modelových území s ohledem na využití v plánu ochrany a v plánu regenerace KPZ

Aktivita 1304A05
Analýza existujících dokumentů vyhlášených KPZ z hlediska jejich využitelnosti v plánovacích a rozhodovacích procesech ve vztahu k existujícímu legislativnímu prostředí, identifikace nedostatků a možností řešení

Aktivita 1304A06
Zdůvodnění a definice cílů plánu péče o KPZ jakožto plánu ochrany vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2009 a navrhovaného nástroje -  plánu regenerace

Aktivita 1304A07
Návrh struktury plánu regenerace ve vazbě na plán ochrany jakožto nového nástroje památkové péče a jakožto součásti plánu péče o KPZ (plán ochrany, plán regenerace)

Aktivita 1304A08
Definice standardů dílčích nástrojů plánu péče (plánu ochrany a plánu regenerace) o KPZ a standard vyjádření identifikovaných jevů, znaků, vazeb a hodnot v zastavěném i nezastavěném území

Aktivita 1304A09
Standardizace a zobrazení a popisu hodnot KPZ, které jsou podchyceny v plánu péče, identifikovaných jevů a vazeb, představujících přírodní, kulturní a historické hodnoty (texty, tabulky, přehled zdrojů, zobrazení v prostředí GIS)

Aktivita 1404A10
Převod definovaných hodnot na hodnoty území – kompatibilita výstupů pro použití v územním plánování (v urbanistické koncepci a koncepci uspořádání krajiny v územním plánu, v ÚAP a ZÚR)

Aktivita 1404A11
Standardizace forem poskytování odborných informací pro orgány státní správy, pro odbornou i laickou veřejnost

Aktivita 1204A12
Příprava a certifikace metodiky plánu péče pro oblast KPZ a dalších plánovaných výstupů 4. etapy