Aktivita 1202A02

Aktivita 1202A02
Pořízení šikmých leteckých snímků, podchycení archeologických jevů a zajištění dalších podkladů z informačních bází

Řešitelé: M. Weber, V. Kučová, ve spolupráci s odbornými týmy všech pracovišť

Popis aktivity: V rámci aktivity bude zajištěna činnost související se zabezpečením šikmého leteckého snímkování realizovaného formou služeb, dále budou zajištěny podklady z vybraných specializovaných informačních bází dotýkajících se ochrany přírodního a kulturního dědictví.

Výsledky:

Šikmé snímky jsou nezastupitelným podkladem pro vyhodnocení území a práci na dílčích výsledcích projektu.

V roce 2012 byly zpracovány podklady pro šikmé letecké snímkování krajiny vybraných KPZ. Byl vybrán dodavatel pro první etapu snímkování – Archeologický ústav AV ČR, prof. Martin Gojda, který se svým týmem nasnímkoval území KPZ Žehušicko, Zahrádecko, Slatiňansko-Slavicko, Lembersko a Bojiště u Hradce Králové a KPZ Bojiště u Přestanova, Chlumce a Varvažova. Pro vybrané KPZ byly dále zajištěny archivní šikmé letecké snímky z posledních 20 let a databáze archeologických jevů.

V roce 2013 byla dokončena dodávka letecké snímkování na bázi smlouvy o dílo zadávané VÚKOZ, doplňující dříve dodané snímky o dvě nová území, a to KPZ Chudenicko a KPZ Bojiště bitvy u Slavkova. NPÚ zorganizoval soutěž pro získání kvalifikovaného dodavatele sledovaných jevů v souboru šikmých leteckých snímků pro celkem sedm dalších KPZ. Po pečlivé specifikaci zadání byl vybrán dodavatel a podepsána i smlouva o využití snímků tak, aby byly k dispozici celému kolektivu řešitelů a uplatněny ve výsledcích projektu. Součástí přípravy zakázky byly úvodní terénní obhlídky a zpracování grafických schémat pro snímkování. K termínu této zprávy byly NPÚ převzaty pracovní snímky ze dvou třetin zakázky, a to pro pět území KPZ (Čimelicko, Libějovicko-Lomecko, Orlicko, Osovsko, Vranovsko-Bítovsko) a do konce listopadu 2013 je očekávána další dodávka. Z dalších informačních bází jsou vybrány jednotlivé doplňkové šikmé letecké snímky k využití v odborné monografii. Práce budou pokračovat i v následujícím období.

V roce 2014 byla nejprve připravena veřejná soutěž zhotovitele snímkování a následně uzavřena smlouva o dílo. Součástí přípravy zakázky byly jako v minulých dvou letech úvodní terénní obhlídky s cílem zpracování podkladových grafických schémat pro snímkování. Zdůrazněny byly primární prostory k focení, směrové osy, významné jednotlivé stavby, náletové kužely. Doposud nebyly převzaty výsledné snímky, dodavatel dokončuje editaci, popisy. Snímky budou k dispozici pro dokončení popisů dotčených KPZ a výběr příloh zejména pro odbornou monografii (etapa III). S vědomím dílčí úspory prostředků ze soutěže bylo MK požádáno o dílčí změnu projektu s tím, že budou vybrány ještě doplňkové fotografie z krajinných památkových zón, jež doplní fototéku k další propagaci a prezentaci této významné tématiky. Výběr probíhá právě nyní v souběhu s prvními náhledy hlavní zakázky s cílem zamezit tematické duplicitě. I v roce 2014 se prokázala užitečnost souběhu terénních prací se získáním nadhledových záběrů pro komplexní poznání území, jež jsou mnohdy velmi morfologicky složitá a při terénní práci se v nich prostorové vztahy a povaha pokryvu jinak špatně posuzuje. Předpokládáme, že bude v letošním roce řešení aktivity naplněno a pro závěrečný rok projektu 2015 bude mít řešitelský tým ucelený soubor leteckých snímků pro optimalizaci názornosti příloh dalších výsledků.