Aktivita 1302A04

Aktivita 1302A04

Příprava a certifikace metodiky tvorby standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií a dalších plánovaných výstupů 2. etapy

 

Výsledky:
Souběžně s vlastní metodikou je připravován průvodní dokument k zaslání metodiky k certifikačnímu řízení, což tým plánuje na začátek roku 2014 tak, aby dle celkového harmonogramu a rozpočtu projektu mohla být metodika realizována v průběhu roku 2014. Publikační výstupy z této etapy řešení jsou předpokládány zejména v posledních dvou letech řešení projektu a v návazném období. Pracovní verze metodiky je uvedena zde: Metodika pro tvorbu standardizovaného záznamu o krajinné památkové zóně (pracovní verze listopad 2013).

V roce 2014 jsou v souladu s plánovanými výsledky uplatněny dva odborné příspěvky v recenzovaných časopisech (Pomníky v krajině. Na okraj památek napoleonských bitev a jednoho slavného výročí, Komponovaná krajina Valečska barokní makrokosmos a mikrokosmos transformovaný v přírodně krajinářský okrasný statek.) a v návaznosti na pracovní verzi z roku 2013 (aktivita 1202A01) zpracována pokročilá, výrazně rozšířená verze Metodiky standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny (pracovní verze listopad 2014). Návrh byl diskutován v celoprojektovém metodickém týmu, zapojeni byli specialisté z dalších pracovišť. Jsou zde zohledněny dosavadní poznatky a konsensuálně prodiskutované okruhy. Výsledná fáze přípravy metodiky potvrdila potřebnost řešení projektu jako víceoborového tématu. Výsledná verze metodiky byla předložena k certifikaci na MK ČR v rámci avíza v září 2014. Dopisem OVVI MK ČR ze dne 8. 10. 2014 byl příjemce srozuměn s vybranými oponenty, kteří byli obratem osloveni se žádostí o posudek. K termínu odevzdání letošní periodické průběžné zprávy probíhá zpracování oponentních posudků k předložené metodice. Připomínky a náměty z oponentních posudků budou bezprostředně po jejich předání vyhodnoceny a zapracovány, tak aby mohl být zdárně dokončen certifikační proces, a tím naplněny plánované cíle aktivity, jakož i náplň a plánované výstupy celé II. etapy.