Rámcová metodika
Rámcová metodika

Etapy projektu jsou strukturovány do jedné přípravné a čtyř následujících problémově orientovaných etap. Účelem přípravné etapy bude vedle uskutečnění hlubší analýzy stavu řešené problematiky a upřesnění výběru modelových území i formulování pracovních východisek a postupů práce u čtyř následujících problémově orientovaných etap projektu. Navržené postupy budou ověřovány a precizovány na modelových lokalitách a v závěrečné fázi formulovány do aplikovaných výstupů metodologické povahy.

Projekt zahrne v základních charakteristikách 19 stávajících KPZ o celkové rozloze 62 955 ha. U vybraných KPZ (Čimelicko – Rakovicko, Lednicko-valtický areál, Římovsko, Území bojiště bitvy u Slavkova, Zahrádecko a Žehušicko o celkové rozloze 27 585 ha) bude podrobněji zhodnocen historický vývoj, současný stav a vypracován návrh ochrany, péče a prezentace hodnot. Z metodicky odůvodněných hledisek mohou být podrobněji zpracovány i další modelová území.  Historický vývoj bude hodnocen na základě archivního průzkumu, při němž budou využívány prameny písemné, mapové i ikonografické. Využity budou mapy stabilního katastru, staré letecké snímky, současné mapové poklady a ortofota. Studována budou i případná individuální mapová díla a písemné prameny. Interpretace hodnot bude zasazena do širšího dobového a společenského kontextu. Na základě terénního průzkumu, práce se současnými mapami a leteckými snímky bude provedena prostorová a funkční analýza z hlediska kulturně-historických a přírodních hodnot území, prověřen stav dochovalosti původní kompozice a možnosti obnovy. Výsledky analýz budou podkladem pro návrhy opatření k posílení stávajícího systému ochrany, péče a propagace těchto území.

Při řešení projektu bude na jedné straně využito standardních metod a postupů, které budou aplikovány, případně upraveny v závislosti na potřebě jednotlivých oborů výzkumné práce. Na druhé straně očekáváme v dílčích krocích přípravu a použití nových experimentálních metod a přístupů.


Etapy projektu

1. etapa (1. 3.–31. 8. 2012)
Shromáždit a aktualizovat výchozí data; analyzovat stávající systém ochrany historické kulturní krajiny v rámci KPZ; upřesnit výběr modelových území a formulovat pracovní východiska a metody dále navrhovaných etap projektu.

Hlavní řešitel: M. Weber

2. etapa (1. 7. 2012–31. 12. 2014)
Navrhnout a modelově ověřit obsahovou náplň standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií.

Hlavní řešitel: V. Kučová

3. etapa (1. 7. 2012–31. 12. 2015)
Navrhnout a modelově ověřit postupy pro identifikaci, interpretaci a prezentaci kulturně-historických a přírodních hodnot a vazeb KPZ, vč. podchycení a zhodnocení vývoje určujících prvků, segmentů a prostorových vztahů krajiny v prostředí GIS.

Hlavní řešitel: M. Weber

4. etapa (1. 7. 2012–31. 12. 2015)
Připravit a modelově ověřit metodiku a standardy pro vypracování plánu péče o KPZ, jako podklad poskytování odborných informací pro orgány státní správy.

Hlavní řešitel: I. Vorel

5. etapa (1. 7. 2012–31. 12. 2015)
Vypracovat a modelově ověřit návrh monitorovacích indikátorů pro sledování kvality a udržitelnosti rozvoje KPZ.

Hlavní řešitel: A. Salašová