Výstupy
Výstupy

Výstupy výzkumného projektu jsou prezentovány pod jednotlivými níže uvedenými etapami, které jsou dále členěny na dílčí aktivity projektu. Kliknutím na název etapy je možné prohlížet výsledky aktivit.

 

Etapy projektu

1. etapa (1. 3.–31. 8. 2012)
Shromáždit a aktualizovat výchozí data; analyzovat stávající systém ochrany historické kulturní krajiny v rámci KPZ; upřesnit výběr modelových území a formulovat pracovní východiska a metody dále navrhovaných etap projektu.

2. etapa (1. 7. 2012–31. 12. 2014)
Navrhnout a modelově ověřit obsahovou náplň standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií.

3. etapa (1. 7. 2012–31. 12. 2015)
Navrhnout a modelově ověřit postupy pro identifikaci, interpretaci a prezentaci kulturně-historických a přírodních hodnot a vazeb KPZ, vč. podchycení a zhodnocení vývoje určujících prvků, segmentů a prostorových vztahů krajiny v prostředí GIS.

4. etapa (1. 7. 2012–31. 12. 2015)
Připravit a modelově ověřit metodiku a standardy pro vypracování plánu péče o KPZ, jako podklad poskytování odborných informací pro orgány státní správy.

5. etapa (1. 7. 2012–31. 12. 2015)
Vypracovat a modelově ověřit návrh monitorovacích indikátorů pro sledování kvality a udržitelnosti rozvoje KPZ.