Publikace a jiné výstupy vydané a připravované
Publikace a jiné výstupy vydané a připravované

 

 

Publikace 2012

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M., VÁVROVÁ, V. (2012): Vznik, vývoj a širší územní a historické vazby komponované krajiny Novodvorska. In.: Chodějovská E., Šimůnek, R. (eds.), Krajina jako historické jeviště.  K poctě Evy Semotanové.  Historický ústav AV ČR, v. v. i., s. 105-122, ISBN 978-80-7286-199-6.

Projekt byl prezentován na mezinárodní konferenci EFLA v Petěrburgu – Uppsale, SALAŠOVÁ, A., KULIŠŤÁKOVÁ, L. (2012): Lednice – Valtice cultural landscape: UNESCO world heritage site´management by local lenses.

 

Publikace a mapy s odborným obsahem 2013


KUČOVÁ, V., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza). Zprávy památkové péče. roč. 73., č. 4, s. 340 - 346. ISSN 0044-4863.

WEBER, M., STROBLOVÁ, L., MEDKOVÁ, L., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VEITH, T., BENDÍKOVÁ, L., VÁVROVÁ, V., PEŠTA, J. (2013): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě)

VOREL, I., KUČA, K., KUPKA, J., ŠVECOVÁ, S. (2013): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě)

SALAŠOVÁ, A., KULIŠŤÁKOVÁ, L., SEDLÁČEK, J., DOHNALOVÁ, B., FLEKALOVÁ, M., VÍTOVSKÁ, D., KRUSOVÁ, A. (2013): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Lednicko-valtický areál – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Žehušicko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem.(mapa + text k mapě)

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem.(mapa + text k mapě)

DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., BENDÍKOVÁ L. HRUBÁ, T., STROBLOVÁ, L., WEBER, M. (2013): Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Lednicko-valtický areál – krajinářsko-analytický výkres B. Specializovaná mapa s odborným obsahem.(mapa + text k mapě)

KUČA, K. (2013): Ochrana kulturní krajiny z hlediska památkové péče. In.:Štréblová Hronovská, K. - Kupka, J. (eds), Ochrana kulturní krajiny – hledání cílů, možností a pravidel. České vysoké učení technické v Praze, Praha, s. 79-84, ISBN 978-80-01-05391-1.

KUPKA, J., VOREL, I. (2013): Využití archivních map při identifikaci znaků krajinného rázu na příkladu Osovska. In.:Štréblová Hronovská, K. - Kupka, J. (eds), Ochrana kulturní krajiny – hledání cílů, možností a pravidel. České vysoké učení technické v Praze, Praha, s. 57-77, ISBN 978-80-01-05391-1.

VOREL, I., ŠVECOVÁ, S. (2013): Čimelice – proměny prostorové struktury kulturní krajiny a argumenty historického vývoje. In.:Štréblová Hronovská, K. - Kupka, J. (eds), Ochrana kulturní krajiny – hledání cílů, možností a pravidel. České vysoké učení technické v Praze, Praha, s. 42-56, ISBN 978-80-01-05391-1.

 

Publikace, metodiky a mapy s odborným obsahem 2014


KUČOVÁ, V., DOSTÁLEK, J., EHRLICH, M., KUČA, K., PACÁKOVÁ, B. (2014): Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny. Národní památkový ústav, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Certifikovaná ministerstvem kultury dne 24.6.2015. (metodika + průvodní zpráva)


VOREL, I., KUČA, K., KUPKA, J., ŠVECOVÁ, S. (2014): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Římovsko – krajinářsko-analytický výkres A.  Specializovaná mapa s odborným obsahem. (
mapa + text k mapě + průvodní zpráva)


SALAŠOVÁ, A., SEDLÁČEK, J., SOKOLOVÁ, K., TRPÁKOVÁ, L., PACÁKOVÁ, B. (2014): Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Území bojiště bitvy u Slavkova – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem.
(mapa + text k mapě + průvodní zpráva)


WEBER, M., VEITH, T., VÁVROVÁ, V., PEŠTA, J. (2014):
Kulturně historické hodnoty a kompoziční jevy krajinné památkové zóny Zahrádecko – krajinářsko-analytický výkres A. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zprávadatabáze jevů)


DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ, L., HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014):
Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Římovsko - krajinářsko-analytický výkres B.  Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)


DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ, L., HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014):
Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Území bojiště bitvy u Slavkova - krajinářsko-analytický výkres B.  Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)


DOSTÁLEK, J., ANDREAS, M., DEMKOVÁ, K., BENDÍKOVÁ, L., HRUBÁ, T., WEBER, M. (2014):
Přírodní hodnoty krajinné památkové zóny Zahrádecko - krajinářsko-analytický výkres B.  Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)


KUČOVÁ, V. (2013): Pomníky v krajině. Na okraj památek napoleonských bitev a jednoho slavného výročí. Zprávy památkové péče. roč. 73., č. 5, s. 461 - 471. ISSN 1210-5538.


ZEMAN, L. (2013): Komponovaná krajina Valečska barokní makrokosmos a mikrokosmos transformovaný v přírodně krajinářský okrasný statek. Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 21 (2013), s. 29-52. ISSN 1803-6066.


MEDKOVÁ, L., WEBER, M. (2014): Identifikace a interpretace duchovního obsahu komponované krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Lembersko. Acta Pruhoniciana [online]. 2014, 108: 53-61. [cit. 2014-10-11]. ISSN 1805–921X.


KUČA, K. (2014): Oblasti dochovaných strukturálně výrazných plužin v České republice. Zprávy památkové péče. roč. 74., č. 1, s. 34 - 49. ISSN 1210-5538.


KUPKA, J. (2014): Kulturní hodnoty krajiny. In.: Výstavba v souladu s krajinou [online]. Vysoké učení technické v Brně, Brno, 15 s., s. 35-49, [cit. 2014-12-11]. ISBN 978-80-214-4884-1.


ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L. (2014): Assessment of land use changes in landscape conservation areas based on LUCC database. In: Bičík, I., Himiyama, Y., Feranec, J., Kupková L. (eds.), Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World - Volume IX, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha, s. 83 - 93 ISBN 978-4-907651-10-7.


MEDKOVÁ, L. (2014): Duchovní krajina Lemberska – krajina české světice. In.:Štréblová Hronovská, K. – Vorel, I. - Kupka, J. (eds), Osobitost kulturní krajiny – od rozpoznání k ochraně. České vysoké učení technické v Praze, Praha, 12 s., s. 15 - 26, ISBN 978-80-01-05607-3.


SEDLÁČEK, J., TRPÁKOVÁ, L. (2014): Zahradně architektonické dědictví krajinné památkové zóny Libějovicko-Lomecko a proměny jeho charakteru. In.: Štréblová Hronovská, K. – Vorel, I. - Kupka, J. (eds), Osobitost kulturní krajiny – od rozpoznání k ochraně. České vysoké učení technické v Praze, Praha, 13 s., s. 27 - 39, ISBN 978-80-01-05607-3.


VOREL, I., ŠVECOVÁ, S. (2014): Novohradsko – cennost komponované kulturní krajiny a individualita jejího charakteru. In.:Štréblová Hronovská, K. – Vorel, I. - Kupka, J. (eds), Osobitost kulturní krajiny – od rozpoznání k ochraně. České vysoké učení technické v Praze, Praha, 14 s., s. 41 - 54, ISBN 978-80-01-05607-3.


VOREL, I., ŠVECOVÁ, S. (2014): Rozdílné nástroje ochrany charakteru krajiny a jejich koordinované použití. In.:Štréblová Hronovská, K. – Vorel, I. - Kupka, J. (eds), Osobitost kulturní krajiny – od rozpoznání k ochraně. České vysoké učení technické v Praze, Praha, 9 s., s. 111 - 119, ISBN 978-80-01-05607-3.

 

Publikace metodiky a mapy s odborným obsahem 2015

 

SEDLÁČEK, J., SALAŠOVÁ, A., TRPÁKOVÁ, L. (2015): Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny. Certifikovaná ministerstvem kultury dne 21.4.2016 (metodika + průvodní zpráva)

 

SALAŠOVÁ, A., SEDLÁČEK, J., TRPÁKOVÁ, L., MARTINKOVÁ KUCHYŇKOVÁ, H. (2015): Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny.Certifikovaná ministerstvem kultury dne 21.4.2016 (metodika + průvodní zpráva)

 


KUČA, K., KUPKA, J. (2015): Identifikace existujících a zaniklých komponent historické kulturní krajiny s důrazem na členění plužiny. Ztracená Voda (okres Bruntál). Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)


KUČA, K., KUPKA, J. (2015): Identifikace existujících a zaniklých komponent historické kulturní krajiny v okolí Nového rybníka, KPZ Žehušicko. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)

 

KUČA, K., KUPKA, J., ŠVECOVÁ, S., VOREL, I. (2015): Památkové vyhodnocení zástavby Čimelic (podklad pro plán ochrany KPZ). KPZ Čimelicko-Rakovicko. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)

 

KUČA, K., KUPKA, J. (2015): Památkové vyhodnocení zástavby Římova (podklad pro plán ochrany KPZ), KPZ Římovsko. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)

 

KUČA, K. (ed.), KUČOVÁ, V., SALAŠOVÁ, A., VOREL, I., WEBER, M. a kol. (2015): Krajinné památkové zóny České republiky. Národní památkový ústav, Praha, 511 s., ISBN 978-80-7480-045-0.

 

KUPKA, J. (2015): Hodnoty a ochrana kulturní krajiny. Architektura a udržitelný rozvoj/AUR14, ČVUT, Praha, s. 189-194. ISBN 978-80-01-05738

 

KUPKA, J. (2015): Zeleň veřejných prostranství. Perspektivy území III: veřejné prostory a prostranství, 10, ČVUT, Praha, s. 40-49. ISBN 978-80-01-05710-0.

 

PACÁKOVÁ - HOŠŤÁLKOVÁ, B. (2015): Asociativní a organicky vyvinutá krajina bojiště bitvy u Hradce Králové. Zprávy památkové péče, 74, č. 6, s. 435-446. ISSN 1210-5538.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., DOSTÁLEK, J., DEMKOVÁ, K. (2015): Assessing long-term spatial changes of natural habitats using old maps and archival sources: a case study from Central Europe. Biodiversity and Conservation, 24, č. 8, s. 1899-1916. ISSN 0960-3115

 

ŠVECOVÁ, S., VOREL, I., KUPKA, J., DVORSKÁ, R. (2015): Kulturně historické hodnoty a prostorově-charakterová diferenciace krajiny v území. KPZ Novohradsko. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)

 

ŠVECOVÁ, S., VOREL, I., KUPKA, J., DVORSKÁ, R. (2015): Míra soustředění ochranných režimů z hlediska památkové péče a ochrany charakteru krajiny. KPZ Novohradsko. Specializovaná mapa s odborným obsahem. (mapa + text k mapě + průvodní zpráva)

 

ŠVECOVÁ, S., VOREL, I. (2015): Kulturní historická krajina a výstavba - některé problémy zachování kulturních hodnot v krajinných památkových zónách. TZB-info, 17, 25, s. 1-11. ISSN 1801-4399.

 

WEBER, M., VEITH, T. (2015): Identifikace kulturně historických hodnot a kompozičních jevů krajiny na příkladu krajinné památkové zóny Zahrádecko. Zprávy památkové péče, 75, č. 6, s. 557-564. ISSN 1210-5538.

 

Metodiky 2015 (ke dni 10.11.2015, po zapracování připomínek oponentního řízení)

 

KUČA, K., VOREL, I., KUPKA, J., ŠVECOVÁ, S., KUČOVÁ, V. (2015): Metodika plánů ochrany krajinných památkových zón. Národní památkový ústav. (metodika + průvodní zpráva)

 

Publikace 2016


FLEKALOVÁ, M., DOHNALOVÁ, B. (2016): Komponovaná krajina části bývalého panství Náměšť nad Oslavou. In. Časopis Společnosti přátel starožitností, 124/1, 24-41. ISSN 1803-1382

 

Publikace 2015, 2016 (v recenzním řízení)

 

SEDLÁČEK, J., TRPÁKOVÁ, L., SALAŠOVÁ, A.: Komponovaná krajina Libějovicko-Lomecko. Příběh tří staletí. Prameny a studie, ISSN 0862-8483.

 

KUPKA, J., KUČOVÁ, V.: Historická kulturní krajina Osovska. Památky středních Čech, 29, č. 2, ISBN 8062-1586.