1. etapa

1. etapa (1. 3.–31. 8. 2012)
Shromáždit a aktualizovat výchozí data; analyzovat stávající systém ochrany historické kulturní krajiny v rámci KPZ; upřesnit výběr modelových území a formulovat pracovní východiska a metody dále navrhovaných etap projektu.

 

Hlavní řešitel: M. Weber (VÚKOZ, v. v. i.)

 

Dosažené výsledky etapy: shromáždění výchozích dat dotýkajících se KPZ, analýza stávajícího systému ochrany historické kulturní krajiny v rámci KPZ, upřesnění výběru modelových území a formulace aktivit 2.–5. etapy projektu.

 

Řešení veškerých aktivit vztahujících se k I. etapě bylo ukončeno v roce 2012, dosažené výsledky byly uvedeny v periodické průběžné zprávě 2012 a 2013.

 

V rámci etapy bylo zpracováno 7 dílčích aktivit:

Aktivita 1201A01
Pořízení starých a aktuálních map, leteckých snímků, ev. dalších podkladů

Aktivita 1201A02
Analýza stávajícího systému ochrany historické kulturní krajiny v rámci KPZ

Aktivita 1201A03
Výběr a rozdělení modelových území v rámci pracovišť

Aktivita 1201A04
Formulace aktivit 2. etapy projektu:
Navrhnout a modelově ověřit obsahovou náplň standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií

Aktivita 1201A05
Formulace aktivit 3. etapy projektu:
Navrhnout a modelově ověřit postupy pro identifikaci, interpretaci a prezentaci kulturně-historických a přírodních hodnot a vazeb KPZ, vč. podchycení a zhodnocení vývoje určujících prvků, segmentů a prostorových vztahů krajiny v prostředí GIS

Aktivita 1201A06
Formulace aktivit 4. etapy projektu:
Připravit a modelově ověřit metodiku a standardy pro vypracování plánu péče o KPZ, jako podklad poskytování odborných informací pro orgány státní správy

Aktivita 1201A07
Formulace aktivit 5. etapy projektu:
Vypracovat a modelově ověřit návrh monitorovacích indikátorů pro sledování kvality a udržitelnosti rozvoje KPZ