Aktivita 1201A01

Aktivita 1201A01
Pořízení starých a aktuálních map, leteckých snímků, ev. dalších podkladů
(1. 3. 2012 – 31. 8. 2012)

Řešitelé: T. Hrubá, J. Skaloš, S. Podrazilová. J. Sedláček

Výsledky:

Z dostupných zdrojů byla vytvořena základní báze primárních geografických dat, které budou sloužit zpracování projektu. Ze starých map byly pořízeny mapy 1., 2. a 3. vojenského mapování, mapy stabilního katastru, dále letecké snímky z 50. let 20. století. Zajištěny byly Základní mapy ČR v měřítkách 1 : 50 000, 1 : 25 000, 1 : 10 000, polohopis a výškopis ZABAGED. Z AOPK byla poskytnuta data z digitálního registru Ústředního seznamu ochrany přírody a nálezová data. V rámci dalších aktivit budou primární podklady dále zpracovávány vyhodnocovány.